English and Dutch into Slovak Translations

Vertalingen van Engels en Nederlands naar Slowaaks / preklady z angličtiny a holandčiny do slovenčiny

dr. Jana Šamalíková Kapustová

info@slovaktranslator.eu

EnglishSlovak
Science / Information Systems
Nowadays, our daily life heavily depends on software. Software is everywhere, from appliances in our homes, to safety-critical systems such as medical equipment. The failure of these software-intensive systems results in high financial losses, environmental or property damages, even loss of life. Therefore the quality of software is recognized as a critical factor in software development. In order to achieve high quality of software products, reduce the costs of their development and deliver the product within specified time, activities of creating these products must be specified and executed according to that specification. This set of activities is called software development process. Software development process aims at creating complex and quality software products. Based on the premise that good quality software development process leads to good quality software products the need for continuous software process improvement is recognized.
V súčasnej dobe náš každodenný život je vo veľkej miere ovplyvňovaný softvérom. Nájdeme ho všade - od domácich spotrebičov po systémy zdravotníckeho vybavenia náročné na bezpečnosť. Zlyhanie takýchto systémov intenzívne riadených softvérom vyúsťuje do finančných strát, poškodenia majetku a životného prostredia a môže dokonca viesť aj k stratám na životoch. Práve preto je pri vývoji softvéru jeho kvalita považovaná za dôležitý faktor. Aby bolo možné túto vysokú kvalitu softvérových produktov dosiahnuť, znížiť náklady na vývoj a dodať produkt v určenom čase, musia byť činnosti, pomocou ktorých sa tieto produkty vyvíjajú, zadefinované a v súlade s touto definíciou vykonávané. Tieto činnosti tvoria proces vývoja softvéru. Cieľom tohto procesu je tvorba zložitých a kvalitných softvérových produktov. Na základe predpokladu, že kvalitný proces vývoja softvéru vedie ku kvalitným softvérovým produktom, bola uznaná potreba neustáleho zlepšovania procesov pre vývoj softvérových produktov.
IT / Computers

Benefits of the XYZ client/server architecture in a distributed processing environment include the following:

XYZ exploits the multitasking and shared-memory facilities of its underlying operating system. As a result, it delivers the highest possible degree of concurrency, data integrity, and performance to its client applications.

In networked environments, client applications submit database requests to the server using SQL statements. Once received, the SQL statement is processed by the server, and the results are returned to the client application. Network traffic is kept to a minimum because only the requests and the results are shipped over the network.

Medzi výhody architektúry klient/server spoločnosti XYZ v distribuovanom prostredí spracovania dát patrí:

Využívanie multitaskingu a prostriedkov zdieľanej pamäte svojho základného operačného systému. Vďaka tomu server XYZ poskytuje svojim klientským aplikáciám najvyšší možný stupeň výkonu a súbežnosti spracovania a celistvosti dát.

V sieťových prostrediach klientské aplikácie zadávajú serveru svoje databázové požiadavky pomocou SQL výrazov. Po prijatí sa tento SQL výraz serverom spracuje a výsledky sú odoslané späť klientskej aplikácii. Prenos dát po sieti sa minimalizuje, keďže sa prenášajú len požiadavky a výsledky.
General

A complete and correct address speeds delivery. In fact, you'll need an accurate address, including the postal code, to claim the money-back guarantee on some services.

 We recommend you print the complete address in all caps on your package. Note that in some countries, the postal code goes before the city or town.

The full country name should be written in English on the last line of the mailing address.

Úplne a správne vyplnená adresa urýchľuje doručenie. Presná adresa vrátane PSČ je potrebná aj v prípade, ak si na niektoré služby budete uplatňovať záruku vrátenia peňazí. Odporúčame vám, aby ste úplnú adresu napísali na balík veľkými tlačenými písmenami. Všimnite si, že v prípade niektorých krajín sa PSČ píše pred názvom mesta. Úplný názov krajiny v angličtine sa píše v poslednom riadku poštovej adresy.